top multi eng

Multidisciplinary collaboration EMET Dept.

Want to build a professional future in the field of drama therapy (drama - therapy).
Multidisciplinary Studies Department and the Department of Theater offers two-track curriculum - classes, which enables its graduates to continue her studies at home - school of Creative Arts Therapies, without supplementary courses.

הכנה לתרפיה בשיתוף חוגי אמת (אומנות יצירה, מוסיקה ותיאטרון).

מסלול דו חוגי משותף לחוג ללימודיים רב תחומיים ולחוגי אמ"ת (אומנות יצירה, מוסיקה ותיאטרון).
החוג ללימודים רב תחומיים בשיתוף עם חוגי אמ"ת מציע מסלול לימודים ייחודי המאפשר לבוגריו להתקבל ללא השלמות ללימודי המשך בתרפיה באמנותלאלו שעומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר השני.

מבנה הלימודים

במסגרת החוג הרב תחומי ישלים הסטודנט/ית 60 נקודות זכות לפי החלוקה הבאה :
מקבצי חובה
1.מקבץ בפסיכולוגיה הכולל את הקורסים: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, מבוא לפסיכו-פיזיולוגיה וסמינריון.
2.מקבץ נושאי נוסף: מומלץ לשלב מקבץ אחר מחוגי אמ"ת (לא כולל מקבץ/קורסים מהחוג השני בו לומד הסטודנט)
כמו כן ניתן גם לבחור באחד המקבצים המוצעים תחת החוג הרב תחומי ולקחת את הקורסים לפי מבנה המקבץ הנבחר.

מקבץ בחירה/כללי

מקבץ המורכב מאוסף קורסי בחירה המוצעים לסטודנטים תחת תוכנית הלימודים של החוג הרב תחומי (לא כולל קורסים מהחוג השני בו לומד הסטודנט).
קורסי חובה במקבץ הכללי: מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר, פרט לתלמידי החוג למוסיקה להם יינתן הקורס שיטות מחקר במסגרת החוג למוסיקה.

לפרטים נוספים

ניתן לפנות למזכירות החוג הרב תחומי (ראה אמצעי תקשורת תחת לשונית - מזכירות החוג)