top multi eng

Multidisciplinary Double major day classes


מבנה הלימודים:
הלימודים בחוג הרב תחומי מסלול יום, הם לתואר ראשון, במסלול דו-חוגי בלבד.
במסלול הדו-חוגי משלב התלמיד לימודים בחוג ללימודים רב-תחומיים עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף. במסלול זה, על התלמיד לצבור 60 נקודות זכות, מחצית מהנקודות הדרושות לתואר ראשון.
60 הנקודות הנלמדות בחוג מתחלקות לשלושה מקבצים בני 20 נקודות כל אחד/ שני מקבצים האחד מורחב בהיקף 40 נקודות והשני בן 20 נקודות.

מקבץ נושאי* כולל סמינריון
20 נקודות
מקבץ נושאי* כולל סמינריון 20 נקודות
מקבץ כללי המורכב מאוסף קורסים כלליים מכלל היצע הקורסים המפורסמים תחת מקבצי החוג. 20 נקודות
סה"כ 60 נקודות

או
מקבץ נושאי* מורחב כולל 2 סמינריונים
(בחוגים המציעים מקבץ מורחב)
40 נקודות
מקבץ כללי המורכב מאוסף קורסים כלליים מכלל היצע הקורסים המפורסמים תחת מקבצי החוג. 20 נקודות
סה"כ 60 נקודות
 

*מקבץ הוא קבוצה של קורסים (שיעורים) בהיקף כולל של כ- 20 נקודות זכות המרוכזים סביב נושא אחד הכולל שיעורים ו/או תרגילים וסמינריון.
חשוב:יש לבדוק את מבנה המקבץ שיעוריו של התלמיד בחוג ללימודים רב-תחומיים לא יהיו מחוג לימודיו הנוסף.

תנאי הקבלה:
שנה ראשונה: עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג. השכלה קודמת תובא בחשבון בקבלת המועמדים.
קבלה לשנה מתקדמת: תלמיד המבקש להתקבל לשנה מתקדמת יציג את לימודיו הקודמים ויעמוד ברמת אנגלית,"מתקדמים 1" לפחות.


2012 Program B simester day classes + night classes

2012 Program - day classes

Courses years A. B and C

Online registration instructions